بایگ به عنوان شهر ملی ابریشم کشی انتخاب شد - ایرنا

بایگ به عنوان شهر ملی ابریشم کشی انتخاب شد - ایرنا