گلستان ما - تصاویر / دیدار صمیمی مردم و مسئولین گرگان در روستای سلطان آباد

گلستان ما - تصاویر / دیدار صمیمی مردم و مسئولین گرگان در روستای سلطان آباد