بهسازی و تجهیز پایگاه بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهر سفیدسنگ فریمان

بهسازی و تجهیز پایگاه بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهر سفیدسنگ فریمان