اهلیت سنجی رسته های شغلی روستای احمدآباد کلیبی، بخش مرکزی، شهرستان میناب استان هرمزگان -

اهلیت سنجی رسته های شغلی روستای احمدآباد کلیبی، بخش مرکزی، شهرستان میناب  استان هرمزگان -