حشرات موذی، احمدآباد کرج را به محاصره درآورده‌اند/ احمدآباد کرج؛ شوره زاری سبز از کود و فاضلاب/ زندگی ما بوی حشره کش می‌دهد

حشرات موذی، احمدآباد کرج را به محاصره درآورده‌اند/ احمدآباد کرج؛ شوره زاری  سبز از کود و فاضلاب/ زندگی ما بوی حشره کش می‌دهد