مردم روستای احمدآباد الموت غربی مقابل استانداری قزوین تجمع کردند

مردم روستای احمدآباد الموت غربی مقابل استانداری قزوین تجمع کردند