آسبادهای نشتیفان خواف، بر جای مانده های تاریخ

آسبادهای نشتیفان خواف، بر جای مانده های تاریخ