برگزاری مانور ارزیابی آتشنشانان شهر فرهادگرد فریمان | خبرگزاری صدا و سیما

برگزاری مانور ارزیابی آتشنشانان شهر فرهادگرد فریمان | خبرگزاری صدا و سیما