روز دهیاریها وشهرداری ها با حضور نماینده مردم هشترود وچاراویماق در مجلس شورای اسلامی در شهرستان چاراویماق گرامیداشته شد

روز دهیاریها وشهرداری ها با حضور نماینده مردم هشترود وچاراویماق در مجلس  شورای اسلامی در شهرستان چاراویماق گرامیداشته شد
روز دهیاریها وشهرداری ها با حضور نماینده مردم هشترود وچاراویماق در مجلس شورای اسلامی در شهرستان چاراویماق گرامیداشته شد