باغ دولت آباد یزد | صنایع چوب ساج، درب و پنجره سنتی،ارسی شیشه رنگی،درب ورودی ساختمان،آپارتمان،درب مسجد،منبر مسجد،درب چوبی،گره چینی

باغ دولت آباد یزد | صنایع چوب ساج، درب و پنجره سنتی،ارسی شیشه رنگی،درب  ورودی ساختمان،آپارتمان،درب مسجد،منبر مسجد،درب چوبی،گره چینی