برق رسانی به روستاهای خلیل آباد خاکی و قله خاکی در بخش لاران شهرستان شهرکرد

برق رسانی به روستاهای خلیل آباد خاکی و قله خاکی در بخش لاران شهرستان شهرکرد