خلیل آباد دارای جاذبه های گردشگری و مذهبی فراوانی است که آب گرم آن بسیار معروف است

خلیل آباد دارای جاذبه های گردشگری و مذهبی فراوانی است که آب گرم آن بسیار  معروف است