17 روستای شهرستان چاراویماق به شبکه گاز متصل گردید - شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

17 روستای شهرستان چاراویماق به شبکه گاز متصل گردید - شرکت گاز استان  آذربایجان شرقی
17 روستای شهرستان چاراویماق به شبکه گاز متصل گردید شرکت گاز استان آذربایجان شرقی