وضع اسفبار جاده بردسکن – سبزوار + تصاویر

وضع اسفبار جاده بردسکن – سبزوار + تصاویر