انتقاد شدید امام جمعه بردسکن از وضعیت راه های شهرستان/ بردسکن هزار متر راه دوبانده ندارد | صبح توس

انتقاد شدید امام جمعه بردسکن از وضعیت راه های شهرستان/ بردسکن هزار متر راه  دوبانده ندارد | صبح توس