ایجاد فرصت‌های نسبی برای بازگشت جمعیت مهاجر به شهرستان چاراویماق ضروری است

ایجاد فرصت‌های نسبی برای بازگشت جمعیت مهاجر به شهرستان چاراویماق ضروری است ایجاد فرصت‌های نسبی برای بازگشت جمعیت مهاجر به شهرستان چاراویماق ضروری است
ایجاد فرصت‌های نسبی برای بازگشت جمعیت مهاجر به شهرستان چاراویماق ضروری است