عزمی برای حل نابسامانی ترافیک شهر نصرآباد تربت جام نیست

عزمی برای حل نابسامانی ترافیک شهر نصرآباد تربت جام نیست