افتتاح مسکن مددجویی در روستای دستگرد شهرستان درمیان-1395/07/17

افتتاح مسکن مددجویی در روستای دستگرد شهرستان درمیان-1395/07/17