بر فراز قلعه فورگ در شهرستان درمیان خراسان جنوبی

بر فراز قلعه فورگ در شهرستان درمیان خراسان جنوبی