تقدیر از اصحاب رسانه بشرویه به مناسبت روز خبرنگار در نماز جمعه | خراسان جنوبی

تقدیر از اصحاب رسانه بشرویه به مناسبت روز خبرنگار در نماز جمعه | خراسان  جنوبی