اختتامیه «طرح با هم بخوانیم» در شهرستان بشرویه برگزار شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

اختتامیه «طرح با هم بخوانیم» در شهرستان بشرویه برگزار شد - نهاد  کتابخانه‌های عمومی کشور