خانه تاریخی اسدی شهرستان بشرویه در دست مرمت است

خانه تاریخی اسدی شهرستان بشرویه در دست مرمت است