بشرویه؛ شهر تاریخی حامی حیوانات

بشرویه؛ شهر تاریخی حامی حیوانات