بشرویه یكی از 10 شهر خشت و گِل ایران است - ایرنا

بشرویه یكی از 10 شهر خشت و گِل ایران است - ایرنا