دهگردشی و بازدید فرماندار از روستای نیک بخش مرکزی شهرستان سربیشه

دهگردشی و بازدید فرماندار از روستای نیک بخش مرکزی شهرستان سربیشه