مطالعات ژئوفیزیک در سه هزار کیلومتر مربع اراضی سربیشه انجام شد

مطالعات ژئوفیزیک در سه هزار کیلومتر مربع اراضی سربیشه انجام شد