تعیین ترکیب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان چاراویماق - پایگاه اطلاع رسانی پیک هشترود

تعیین ترکیب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان چاراویماق -  پایگاه اطلاع رسانی پیک هشترود
تعیین ترکیب اعضای ششمین دوره شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان چاراویماق پایگاه اطلاع رسانی پیک هشترود