آتش زدن خودروی پیمانکار طرح انتقال آب بن - بروجن/ اینگونه حرکات کمکی به تامین آب اصفهان نمی‌کند | خبرگزاری ایلنا

آتش زدن خودروی پیمانکار طرح انتقال آب بن - بروجن/ اینگونه حرکات کمکی به  تامین آب اصفهان نمی‌کند | خبرگزاری ایلنا آتش زدن خودروی پیمانکار طرح انتقال آب بن - بروجن/ اینگونه حرکات کمکی به  تامین آب اصفهان نمی‌کند | خبرگزاری ایلنا