گزارشی از آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه بندر فراسکو عسلویه – مهندسین مشاور هندسه پارس

گزارشی از آغاز عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه بندر فراسکو عسلویه – مهندسین  مشاور هندسه پارس