نمايش اقتدار نيروهاي مسلح شهرستان آبدانان در روز ارتش - ایرنا

نمايش اقتدار نيروهاي مسلح شهرستان آبدانان در روز ارتش - ایرنا