دستگیری باند حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در آبدانان ایلام

دستگیری باند حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در آبدانان ایلام