رژه موتوری و خودرویی به مناسبت ۱۲ بهمن در شهرستان آبدانان

رژه موتوری و خودرویی به مناسبت ۱۲ بهمن در شهرستان آبدانان رژه موتوری و خودرویی به مناسبت ۱۲ بهمن در شهرستان آبدانان رژه موتوری و خودرویی به مناسبت ۱۲ بهمن در شهرستان آبدانان رژه موتوری و خودرویی به مناسبت ۱۲ بهمن در شهرستان آبدانان