شهرستان آبدانان در انتظار جاده استاندارد/ تونل کبیرکوه نقطه عطف توسعه منطقه - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه

شهرستان آبدانان در انتظار جاده استاندارد/ تونل کبیرکوه نقطه عطف توسعه منطقه  - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه