اصناف و مردم فردیس در اجرای محدودیت های کرونایی همکاری خوبی کردند - ایرنا

اصناف و مردم فردیس در اجرای محدودیت های کرونایی همکاری خوبی کردند - ایرنا