انحراف ترافیکی پل فردیس حاصل کم کاری پیمانکار یا روند اجرایی طرح بهسازی

انحراف ترافیکی پل فردیس حاصل کم کاری پیمانکار یا روند اجرایی طرح بهسازی