شاهین‌دژ و تکاب در محرومیت کامل/ اقدامی برای بودجه جهشی انجام نشد!

شاهین‌دژ و تکاب در محرومیت کامل/ اقدامی برای بودجه جهشی انجام نشد!