قسمت اول مستند دکتر صفوی بناب در شهر بناب مرند به همراهی حاج آقا حسین محمدپور

قسمت اول مستند دکتر صفوی بناب در شهر بناب مرند به همراهی حاج آقا حسین  محمدپور
قسمت اول مستند دکتر صفوی بناب در شهر بناب مرند به همراهی حاج آقا حسین محمدپور