افتتاح ساختمان شورای اسلامی شهر آذرشهر با حضور فرماندار شهرستان آذرشهر ، امام جمعه آذرشهر و جمعی از مسوولین شهرستانی - فرمانداری آذرشهر

افتتاح ساختمان شورای اسلامی شهر آذرشهر با حضور فرماندار شهرستان آذرشهر ،  امام جمعه آذرشهر و جمعی از مسوولین شهرستانی - فرمانداری آذرشهر
افتتاح ساختمان شورای اسلامی شهر آذرشهر با حضور فرماندار شهرستان آذرشهر ، امام جمعه آذرشهر و جمعی از مسوولین شهرستانی فرمانداری آذرشهر