امام جمعه گل تپه با خانواده های شهدا دیدار نمود | ايثار

امام جمعه گل تپه با خانواده های شهدا دیدار نمود | ايثار