بازدید مدیرکل آموزش‌ و پرورش همدان از دبیرستان زینب کبری(س) گل تپه

بازدید مدیرکل آموزش‌ و پرورش همدان از دبیرستان زینب کبری(س) گل تپه