آسفالت راه روستایی گل تپه شهرری بعد از سال‌ها انتظار

آسفالت راه روستایی گل تپه شهرری بعد از سال‌ها انتظار آسفالت راه روستایی گل تپه شهرری بعد از سال‌ها انتظار