رونمایی از ضریح جدید امام زاده هفت تن روستای آجین دوجین

رونمایی از ضریح جدید امام زاده هفت تن روستای آجین دوجین