آغاز لایروبی قنات شهر آجین اسدآباد در روز‌های ابتدایی سال

آغاز لایروبی قنات شهر آجین اسدآباد در روز‌های ابتدایی سال