غذاها

آموزش حلیم بادمجان توسط سرکار خانم راضیه چعبی زاده درس امور تغذیه در خانواده سال دهم رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده شاخه کاردانش هنرستان محدثه بوشهر