غذاها

خادمان هیئت فاطمیون قم برای بیماران کرونایی، آش سنتی می پزند