چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

حسرت و نوستالوژی از زندگی عشایری در دامان طبیعت و وفور نعمت های خدادادی و صفا وصمیمت نسل قبلی با وجود قهرطبیعت و زندگی ماشینی و مدرن خود عشایر با چرا وشکار بی رویه عامل نابودی مراتع و جنگل و گونه های جانوری میباشند