چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

وقتی مرده دید شخصیت اون یکی مرد خورد شد اومد وغذاش رو بااون خورد ومرده روخیلی خوشحال کرد