رضایت مردم کامفیروز از شهردار داریونی این شهر/نصب پلاکارد کامفیروزی ها برای تشکر از مهندس جوکار در ورودی این شهر – داريون نما

رضایت مردم کامفیروز از شهردار داریونی این شهر/نصب پلاکارد کامفیروزی ها برای  تشکر از مهندس جوکار در ورودی این شهر – داريون نما