گستردگی شکاف‌های زمین در منطقه ایج استهبان/ تالاب‌ها خشکیده و دشت‌ها ترک برداشتند/ خسارات غیر قابل جبران در صورت وقوع زلزله در منطقه | خبرگزاری ایلنا

گستردگی شکاف‌های زمین در منطقه ایج استهبان/ تالاب‌ها خشکیده و دشت‌ها ترک  برداشتند/ خسارات غیر قابل جبران در صورت وقوع زلزله در منطقه | خبرگزاری ایلنا گستردگی شکاف‌های زمین در منطقه ایج استهبان/ تالاب‌ها خشکیده و دشت‌ها ترک  برداشتند/ خسارات غیر قابل جبران در صورت وقوع زلزله در منطقه | خبرگزاری ایلنا