میدان سفیر امید شهر علی اکبر به میدان امام حسین (ع)تغییر یافت

میدان سفیر امید شهر علی اکبر به میدان امام حسین (ع)تغییر یافت